Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Olsztynku

Polityka Jakości – Misja Urzędu Miejskiego w Olsztynku

                                                                                                               

Misja:

„Kształtowanie miasta i gminy Olsztynek jako atrakcyjnego, przyjaznego i wyjątkowego miejsca zamieszkania, wypoczynku oraz rozwoju gospodarczego w regionie.”

 

Polityka Jakości:

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku będą dążyć do ciągłego zaspokajania potrzeb i oczekiwań Mieszkańców Gminy Olsztynek oraz pozostałych Klientów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Służyć temu będzie ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych usług, określonych wymogami prawnymi w oparciu o ustanowiony i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Kontroli Zarządczej i Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (ZSZ), zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001: 2015-10.

 

Założenia Polityki Jakości realizowane będą poprzez:

 

 • Sprawne i kompetentne załatwianie spraw w możliwie najszybszym terminie.
 • Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej oraz doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Urzędem opartej na wykorzystaniu systemów informatycznych.
 • Określenie uprawnień i odpowiedzialności dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania za jakość świadczonych usług.
 • Zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, w tym zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach, które będą ciągle doskonalone.
 • Tworzenie pozytywnego i przyjaznego wizerunku Urzędu.

 

Zobowiązuję się skutecznie realizować przyjętą Politykę Jakości – Misję we wszystkich obszarach działalności Urzędu, poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Olsztynku Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Kontroli Zarządczej i Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (ZSZ).

 

 

                                                                                                         Burmistrz Olsztynka

Olsztynek, 15.12.2023 r.

                                                                                                      /-/ Robert Waraksa

 

 

POLITYKA  ANTYKORUPCYJNA

Urzędu Miejskiego w Olsztynku

 

Urząd Miejski w Olsztynku jest organizacją transparentną, wiarygodną, która rozpoznaje sprawy obywateli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa biorąc pod uwagę spełnienie oczekiwań Klientów i stron zainteresowanych.

 

Aby wzmocnić wizerunek Urzędu jako organizacji bezstronnej, działającej jawnie i z poszanowaniem prawa zobowiązujemy się wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (System Antykorupcyjny) oraz spełniać wymagania systemu.

 

W tym celu zobowiązujemy się:

 1. Ustalić zasadę „zero tolerancji dla korupcji” w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, która zabrania korupcji.
 2. Wdrożyć wymagania normy ISO 37001 - System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi oraz go utrzymywać, poddawać przeglądom, doskonalić i spełniać jego wymagania.
 3. Spełniać wymagania przepisów prawnych dotyczących korupcji.
 4. Wdrażać środki nadzoru finansowego i nie finansowe środki nadzoru, które mają zapobiegać korupcji.
 5. Identyfikować stanowiska pracy, procesy i osoby, jednostki współpracujące szczególnie narażone na ryzyko korupcji oraz wdrożyć system identyfikowania, oceny i postępowania z ryzykiem korupcji.
 6. Przeciwdziałać wszelkim przejawom korupcji oraz zwalczać korupcję prowadząc właściwe postępowania w przypadku zgłoszenia potencjalnej lub rzeczywistej korupcji.
 7. Zachęcać do zgłaszania  przypadków potencjalnej lub rzeczywistej korupcji przez pracowników, współpracowników Urzędu zapewniając poszanowanie tajemnicy tożsamości osób zgłaszających wraz z zobowiązaniem do ochrony osób zgłaszających i nie stosowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec takich osób.
 8. Podnosić świadomość pracowników Urzędu oraz partnerów biznesowych w zakresie wymagań Systemu Antykorupcyjnego.
 9. Zapewnić właściwe, wolne od konfliktu interesów, relacje z partnerami biznesowymi, dostawcami z poszanowaniem wymagań Systemu Antykorupcyjnego.
 10. Powołać Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Pełnomocnik ZSZ) oraz Pełnomocnika ds. Etyki i Przeciwdziałania Korupcji (PA), którzy w zakresie swoich zadań podlegają wyłącznie Burmistrzowi Olsztynka i są osobami, które nadzorują funkcjonowanie Systemu Antykorupcyjnego i zwalczania korupcji.
 11. Przestrzegać wymagań Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

 

Nie przestrzeganie Polityki Antykorupcyjnej oraz wymagań Systemu Antykorupcyjnego może prowadzić do pojawienia się ryzyka wystąpienia korupcji. Burmistrz Olsztynka zobowiązuje wszystkich pracowników i partnerów biznesowych do przestrzegania wymagań wdrożonego systemu. Ich nie przestrzeganie może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, zawiadomieniem właściwych organów zajmujących się zwalczaniem korupcji lub zakończeniem współpracy z partnerem biznesowym.

Burmistrz Olsztynka deklaruje i zobowiązuje się chronić osoby zgłaszające potencjalne lub rzeczywiste przejawy korupcji zgłaszanie w dobrej wierze lub na podstawie uzasadnionego przekonania. Osoba zgłaszająca nie będzie narażona na odwet, dyskryminację ani działania dyscyplinujące (np. poprzez groźby, izolację, degradację, uniemożliwienie awansu, przeniesienie, zwalnianie, zastraszanie) z powodu dokonania zgłoszenia.

Osoby, które będą stosowały wobec osoby zgłaszającej takie działania narażają się na odpowiedzialność dyscyplinarną, która będzie egzekwowana z całą stanowczością.

 

 

                                                                                                                          Burmistrz Olsztynka

Olsztynek, 15.12.2023 r.

                                                                                                                          /-/  Robert Waraksa

Zarządzenie Nr 167/23 Burmistrza Olsztynka z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wdrożenia  Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
i naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz Procedury Systemu zarządzania  działaniami  antykorupcyjnymi w Urzędzie Miejskim w Olsztynku: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/1024159/Zarzadzenie-167_23  na podstawie którego wprowadzono - niżej określone procedury:

    * Procedurę zgłaszania  przypadków nieprawidłowości i naruszeń
prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,  w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
    * Procedurę Systemu zarządzania  działaniami  antykorupcyjnymi (SA).
Sygnaliści - zgłaszanie naruszeń prawa, potencjalnej korupcji i
korupcji, w  brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

Ponadto informujemy, że Pan Piotr Garbacz został powołony na Pełnomocnika Burmistrza Olsztynka ds. Etyki i Przeciwdziałania
Korupcji: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/1015915/Zarzadzenie-190_23.

                                                                                

 

Godziny pracy:
poniedziałek - 800-1600
wtorek-piątek- 700-1500


e-mail: ratusz@olsztynek.pl

 
Burmistrz Olsztynka: Robert Waraksa


Zastępca Burmistrza Olsztynka: Bogusław Kowalewski
 

Sekretarz Miasta: Grażyna Wasilewska
e-mail: radamiejska@olsztynek.pl


Skarbnik Miasta: Marta Gola
e-mail: skarbnik@olsztynek.pl


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU:

Książka adresowa UM w Olsztynku