Przejdź do treści strony

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Olsztynka Zarządzeniem Nr 17/20 z dnia 9 marca 2020 r. opiniowała oferty złożone w I otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarty konkurs ofert ogłoszony został Zarządzeniem nr 13/20  Burmistrza  Olsztynka z dnia 4 lutego 2020 r.