Przejdź do treści strony

Ogłoszenie Konsultacji na rok 2023

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Na podstawie uchwały Nr III – 18/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Olsztynka zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Olsztynek na 2023 rok.

Termin konsultacji: od 6 października do 20 października 2022 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta i Gminy Olsztynek.

Forma konsultacji:

- Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 4 października 2022 r.

- Wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 4 października 2022 r. i przesłanie na adres e-mail: k.sokal@olsztynek.pl.

- Poprzez udział w spotkaniu konsultacyjnym – 12 października 2022 r. o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, odbędzie się zebranie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Olsztynek.

Osobą odpowiedzialną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Sokal, tel. 89 519 54 77, 89 519 54 92, e-mail: k.sokal@olsztynek.pl