Przejdź do treści strony

Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, mieszkańcy Gminy Olsztynek mogą skorzystać
z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku w procesie składania wniosków
o dofinansowanie, którzy udzielają informacji o Programie osobom zainteresowanym, a także wspierają Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku
o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00 w  Urzędzie Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, w pok. 18

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt w punkcie – tel. 89 519 54 75

Informacje o Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

„Czyste Powietrze” skupia się na wymianie starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak
i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek na realizację przedsięwzięcia składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Na co?

 • na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz
 • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku tj. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • instalację c.o. i c.w.u.
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

Ile?

 • do 67 200 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 100 200 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 136 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Program obejmuje 3 części dla Beneficjentów:

1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany w PIT,
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

     2.  Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekracza czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.

       3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

lub

mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.

UWAGA: Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie o dochodach niezbędne do wniosku o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze mieszkańcy Gminy Olsztynek mogą otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.

KORZYŚCI z PROGRAMU

Otrzymujesz bezzwrotne dofinansowanie!

Zapewnisz bezpieczeństwo cieplne Twoim domownikom!

Twój ocieplony dom będzie zużywał mniej energii – mniej zapłacisz za ogrzewanie!

Odciążysz domowy budżet, zyskując pieniądze na inne potrzeby.

Nie martwisz się o zdrowie najbliższych z powodu chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem. Wymiana starego kotła na paliwo stałe to konieczność wynikająca z przepisów obowiązujących uchwał antysmogowych w poszczególnych regionach kraju. Nowe ogrzewanie to większy komfort życia.

Dom po termomodernizacji to większy komfort cieplny dla Ciebie i Twojej Rodziny!

 

Program „Czyste Powietrze" w gminie Olsztynek
- na dzień 29 marca 2024 r.
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 235
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 110
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 776 779,83 zł

Więcej informacji:

czystepowietrze.gov.pl

Broszura informacyjna dotycząca Programu Czyste Powietrze