Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztynek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie uchwały Nr III – 18/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Olsztynka zaprasza do udziału
w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Olsztynek na 2021 rok.

Termin konsultacji: od 3 listopada do 17 listopada 2020 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta i Gminy Olsztynek.

Forma konsultacji:

  • Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 2 listopada 2020 r.
  • Wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 2 listopada 2020 r. i przesłanie na adres e-mail: k.sokal@olsztynek.pl.

Osobą odpowiedzialną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Sokal , tel. 89 519 54 78, 605 040 144, e-mail: k.sokal@olsztynek.pl

Zarządzenie Nr 115/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 2 listopada 2020 r