Przejdź do treści strony

Transport do lokali wyborczych na Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r

Informujemy, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu w dniu wyborów. Zamiar skorzystania 

z transportu do lokalu lub transportu powrotnego można zgłaszać do 28 maja. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwisko i imię (imiona), 
  • numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, 
  • oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, 
  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 
  • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod nr 89 519-54-64,na adres poczty elektronicznej: komunikacja@olsztynek.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.