Przejdź do treści strony

Program stypendialny na rok szkolny/akademicki 2024/2025

UWAGA WSZYSCY CHĘTNI!!

Dokumenty można składać w terminie od 17 lipca do 14 sierpnia 2024 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).

O stypendia oferowane przez Fundację Fundusz Ziemi Olsztyńskiej mogą się ubiegać absolwenci szkół podstawowych, uczniowie i absolwenci szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Wszystkie te osoby muszą być zameldowane na terenie powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach:

  • Stypendium naukowe
  • Stypendium artystyczne
  • Stypendium sportowe

Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek”, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście w pokoju 219. Kandydaci na Stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście!

Link do wniosku:

https://www.powiat-olsztynski.pl/.../Files/0001/Upload.pdf

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie nie będą brane pod uwagę.

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

- Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,25 na świadectwie;

- Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,85 na świadectwie,

- Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

- Absolwenci szkół podstawowych – 5,00

- Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00

- Studenci – 3,80

WAŻNE!

- Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.

- Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.

- Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

Kompletność wniosku:

Wniosek składa się z dwóch części – wniosek główny 3 strony i załączniki 2 strony, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny jak i załączniki po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Średnia ocen powinna być potwierdzona kopią świadectwa, która została poświadczona „za zgodność z oryginałem”, lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe muszą być udokumentowane kopiami dyplomów lub zaświadczeniami z udziału w olimpiadach, konkursach, sympozjach i zawodach z roku szkolnego 2023/2024 (można również dołączyć osiągnięcia z dwóch poprzednich lat). Jeśli osiągnięcia są wymienione na świadectwie szkolnym, konieczne jest dostarczenie ich kopii. Należy także dołączyć kopię zaświadczenia o wolontariacie lub innej działalności społecznej, która jest wpisana we wniosku.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.

Więcej informacji na stronie: https://www.powiat-olsztynski.pl/zloz-wniosek-by-otrzymac-stypendium-iii.html , https://www.facebook.com/fundacjafzo .