Przejdź do treści strony

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej: obręb Samagowo-Kąpity gm. Olsztynek

Burmistrz Olsztynka zgodnie z art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych stawek oprocentowania oraz zarządzeniem Nr 67/13 Burmistrza Olsztynka z dnia 05.07.2013 roku w sprawie sprzedaży gruntu, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.

Przetarg dotyczy działki 42/10, obręb Samagowo-Kąpity gm. Olsztynek (księga wieczysta 42/10 OL1O/00052982/9) o powierzhni 0,1700 ha. Dla działki nr 42/10 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek (Uchwała XXII-209/2020 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3.09.2020 r.) nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczonym symbolem MU. Na działkę tę została wydana decyzja Nr 10/2021 o warunkach zabudowy z dnia 8.02.2021 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem. Cena nieruchomości wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Do ceny działki zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową działkę przelewem lub gotówką w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku
Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku.

Termin wpłacenia wadium upływa 30 lipca 2021 roku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).


Ogłoszenie o przetargu