Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej- obręb Królikowo gm. Olsztynek

Burmistrz Olsztynka zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych stawek oprocentowania oraz zarządzeniem Nr 35 Burmistrza Olsztynka z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie sprzedaży gruntu niezabudowanego, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 18 maja 2021 r.

Przetrag dotyczy działki 64/11, obręb Królikowo gm. Olsztynek (księga wieczysta OL1O/00049987/0) o powierzchni  0,2677 ha. Dla działki numer 64/11 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek. Natomiast została wydana decyzja Nr 39/2016 o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2016 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena nieruchomości to 64.000,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) Do ceny działki zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. o godz. 1015 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową działkę przelewem lub gotówką w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku.

Termin wpłacenia wadium upływa 30 lipca 2021 roku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).


Ogłoszenie o przetargu