Przejdź do treści strony

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

Zapraszamy do zapoznania się z dokumantacją odnoszącą się do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Olsztynek przeprowadzone zostaną w terminie od 20 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku.

 W okresie konsultacji projekt  uchwały w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu udostępniony będzie do publicznego wglądu:

  1. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Olsztynku – pok. Nr 12 – w dniach i godzinach urzędowania,
  2. na stronie internetowej Gminy Olsztynek https://olsztynek.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku - http://bip.olsztynek.pl/,
  3. u sołtysów sołectw i przewodniczących osiedli.

Konsultacje, polegające na składaniu pisemnych opinii, propozycji i uwag mieszkańców do projektu  uchwały w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu przeprowadza się w formie:

  1. spotkania z mieszkańcami gminy w dniu 11 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek,
  2. zbierania opinii lub propozycji na piśmie - drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu  uchwały – Olsztynecka Rada Seniorów”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta – pok. Nr 2 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku lub drogą elektroniczną na adres: ratusz@olsztynek.pl oraz
  3. badania opinii mieszkańców gminy poprzez wykorzystanie formularza ankietowego opublikowanego na stronie internetowej Gminy Olsztynek - https://olsztynek.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku http://bip.olsztynek.pl/ oraz dostępnego u sołtysów sołectw i przewodniczących osiedli. W Urzędzie Miejskim w Olsztynku ustawiona zostanie urna z wyłożonym obok niej formularzem ankiety.

Istnieje możliwość składania składania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały poprzez: Formularz do składania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały (google.com) 

Opinie, wnioski lub uwagi, które wpłynął po 15 stycznia 2023 roku nie będą rozpatrywane.

 

 


Projekt uchwały do konsultacji Olsztynecka Rada Seniorów i nadanie jej Statutu.

Projekt uchwały do konsultacji Olsztynecka Rada Seniorów i nadanie jej Statutu.

Projekt uchwały do konsultacji Olsztynecka Rada Seniorów i nadanie jej Statutu.

Projekt uchwały do konsultacji Olsztynecka Rada Seniorów i nadanie jej Statutu.

Projekt uchwały do konsultacji Olsztynecka Rada Seniorów i nadanie jej Statutu.

Projekt uchwały do konsultacji Olsztynecka Rada Seniorów i nadanie jej Statutu.

Formularz do konsultacji.

Formularz do konsultacji.

Zarządzenie konsultacyjne.

Zarządzenie konsultacyjne,

Uzasadnienie do zarządzenia - konsultacje społ.