Przejdź do treści strony

Informacja o dotacji na usuwanie azbestu 2024

Burmistrz Olsztynka informuje, o możliwości uzyskania  dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olsztynek na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Olsztynek.

Program obejmuje odbiór i utylizację azbestu, tj.:

a) zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,

b) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

c)  unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Uwaga: Dofinansowanie nie obejmuje demontażu azbestu oraz zakupu i montażu nowych wyrobów niezawierających azbestu.

Warunki dofinansowania

Kwota dofinansowania wynosi max. 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Dotacja celowa przyznawana będzie tylko do ilości azbestu zadeklarowanych we wniosku.

Wszyscy zainteresowani dofinansowaniem muszą złożyć wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami do tutejszego Urzędu w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Z osobami, które zakwalifikują się do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu w roku 2024, Gmina Olsztynek podpisze stosowne umowy, na postawie których zadanie zostanie rozliczone.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi we wniosku.

Gmina Olsztynek wybierze wykonawcę zadania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku – do 130 000 złotych netto
– przyjętego Zarządzeniem nr K/63/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w pokoju 22 (2 piętro) w Urzędzie Miejskim
w Olsztynku.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Olsztynku pod numerem telefonu: (89) 5 19 54 75.