Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

OFERTA ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W GMINIE OLSZTYNEK

BURMISTRZ OLSZTYNKA OGŁASZA PRZETARGI W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH

NA TERENIE MIASTA I GMINY OLSZTYNEK:

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 8/54 o pow. 0,3007 ha KW OL1O/00051944/4 oraz udziału wynoszącego 1/6 części w działce nr 8/52 o pow. 0,1285 ha KW OL1O/00178004/9położonej w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Działka nr 8/54 położona jest na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonym na rysunku planu symbolem ML, działka nr 8/52 położona jest na terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW. Cena wywoławczanieruchomości stanowi kwotę 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 18.000,00 zł(słownie: osiemnaście tysięcy złotych)należy wpłacić do dnia 4.09.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Przetarg odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 1030 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.
  2. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 8/55 o pow. 0,3092 ha KW OL1O/00051944/4 oraz udziału wynoszącego 1/6 części w działce nr 8/52 o pow. 0,1285 ha KW OL1O/00178004/9położonej w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie. Działka nr 8/55 położona jest na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonym na rysunku planu symbolem ML, działka nr 8/52 położona jest na terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW. Cena wywoławczanieruchomości stanowi kwotę 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 20.000,00 zł(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)należy wpłacić do dnia 4.09.2019 r. na konto j.w. Przetarg odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 1045 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.
  3. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 4/12 o pow. 0,0882 ha położonej w obrębie nr 1 m. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Działka nr 4/12 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN-1.Cena wywoławczanieruchomości stanowi kwotę 56.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 4.09.2019 r. na konto j.w. Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2019 r. o godz. 1015 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.
  4. Trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 53/2 o pow. 0,1967 ha położonej w obrębie Mańki gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00018293/2. Dla działki nr 53/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek. Na działkę tę została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami. Cena wywoławczanieruchomości stanowi kwotę 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 4.09.2019 r. na konto j.w. Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2019 r. o godz. 1000 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Wpłacone wadium przez osoby, które wygrają przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej, zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez zwrotu wadium.

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenia o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania pok. Nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.