Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Informacja o dotacji na usuwanie azbestu

Burmistrz Olsztynka informuje, że Gmina Olsztynek stara się o dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Program obejmuje usuwanie azbestu, w następującym zakresie:

a) demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

b) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

c)  unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

W przypadku otrzymania dotacji Burmistrz Olsztynka, całe uzyskane środki przeznaczy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Olsztynek, których właściciele złożyli stosowne wnioski w Urzędzie Miejski w Olsztynku.

Warunki dofinansowania

 1. W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych
  ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie – w formie dotacji.
 2. Pozostałe 30% wnioskodawca musi pokryć z własnych środków finansowych.
 3. Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50% kwoty dofinansowania,
  o której mowa w ust. 1.
 4. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW
  w ramach programu nie może przekroczyć 350 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
 5. Udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie wynosi nie mniej niż 35% kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 1.
 6. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie
  z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 7. W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

 W roku 2019 WFOŚiGW przyznaje dotację maksymalnie do 350 zł do jednej tony, czyli koszt całkowity zdjęcia, transportu i utylizacji 1 tony wyrobów zawierających azbest może w tym wypadku wynieść maksymalnie 500 zł. Jeżeli w zapytaniu ofertowym wybrana zostanie firma, która zaoferuje kwotę wyższą niż 500 zł, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszty 15 % ceny oraz różnicę pomiędzy ceną wybraną, a kwotą 500 zł.

Wszyscy zainteresowani dofinansowaniem muszą złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do tutejszego Urzędu.

Z osobami, które zakwalifikują się do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu w roku 2019, Gmina Olsztynek podpisze stosowne umowy, na postawie których zadanie zostanie rozliczone.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku (pokój 18) w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kryteria wyboru

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj,

 1. zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
 2. mapę z zaznaczoną nieruchomością,
 3. aktualny wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostę,
 4. oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Olsztyńskiego,
 5. informację o wyrobach zawierających azbest
 6. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Uwaga!!! Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych.

Gmina Olsztynek wybierze wykonawcę zadania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku – do 30 000 euro (zarządzenie Nr K/15/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 13 kwietnia 2018 r.).

Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olsztynku (Zakładka AZBEST 2019) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w pokoju 18 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, pokój 18 lub pod numerem telefonu: (89) 5 19 54 75.