Przejdź do treści strony

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Placówka Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Został usytuowany na obrzeżu ogromnego kompleksu leśnego, w odległości około 5 km na północ od Olsztynka i 1000 m od szosy biegnącej do Olsztyna; dawniej był to las miejski Olsztynka. W 1903 roku otwarto sanatorium przeciwgruźlicze dla 120 - 150 chorych. Główny budynek trzy piętrowy o kubaturze 18 515 m5 liczył 1458 m2 powierzchni. Pierwszym dyrektorem był doktor Lieven. Przed 1939 ro­kiem przeprowadzono modernizację sanatorium, w okresie drugiej wojny światowej mieścił się tutaj szpital wojskowy dla rannych żołnierzy niemieckich. Rosjanie nie zniszczyli obiektu, jedynie w znacznym stopniu zdewastowali. W listopadzie 1948 roku przyjęto pierwszych pacjentów, były to polskie dzieci chore na gruźlicę. W następnym roku leczyło się tutaj 740 dzieci. Od 1975 roku zmieniono profil sa­natorium - powstał Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci.
Szpital stanowi jakby małą aglomerację; posiada własne ujęcie wodne, kotłownię ga­zową, oczyszczalnię ścieków, oświetlenie terenu, drogi dojazdowe. W przyległym do budynku głównego skrzydle mieszczą się jadalnie, kuchnia, magazyny, pralnia. Poza tym znajdują się inne budynki: pawilon biurowo-mieszkalny parterowe przedszkole, jeden parterowy i dwa piętrowe budynki mieszkalne oraz kilka zabudowań gospo­darczych (garaże, warsztaty). Całość zabudowań szpitalnych otoczona jest lasem, którego partie bezpośrednio stykające się z obiektem uznano za klimatyczno-uzdrowiskowe i jako takie nie podlegają wyrębom, poza cięciami sanitarnymi. Rośnie tu bór mieszany, z przewagą sosen i świerków liczących od 160 do 170 lat. Dalej leżą­ce obszary leśne są młodsze; liczą od 100 do 110 lat i od 50 do 90 lat. Oprócz drzew iglastych występują osiki i sporadycznie dęby, podrostem dominującym jest leszczy­na. Na obszarze leśnym żyje liczne pogłowie dzikiej zwierzyny: jeleni, saren, dzików. Spotkać też można lisy, borsuki, żbiki, kuny, piżmaki, jenoty. W całym lesie występu­ją masowo różnorodne ptaki. Z mniej pospolitych można spotkać: sowę uszatą, ka­nię rudą, pustułkę, jastrzębia. Na tafli jeziora Pasłęk okresowo wypoczywają łabę­dzie, dzikie kaczki, a nad brzegami Pasłęki - czaple siwe. Tuż obok szpitala rozciąga się jezioro Pasłęk o powierzchni 8,8 ha, przez które przepływa rzeka Pasłęka. Jezioro stanowi idealne kąpielisko, natomiast rzeka Pasłęka jest rezerwatem przyrody; w jej biegu znajdują się żeremia bobrów.
            Ogromne obszary leśne stwarzają specyficzny mikroklimat. Został on prze­badany przez doktor nauk medycznych Krystynę Janukowicz, która udowodniła pozytywny wpływ tego mikroklimatu na stan zdrowia dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jest mniejsze niż w Rabce, średni roczny opad pyłu jest dwukrotnie mniejszy, a stężenie dwutlenku siarki czterokrotnie mniejsze.
Szpital dysponuje 125 miejscami. Na dwóch oddziałach leczone są nabyte i 122 wrodzone choroby narządu ruchu, wrodzone i nabyte choroby układu ner­wowego, choroby mięśni, choroby układu oddechowego i alergie. Pracują tutaj lekarze i rehabilitanci o wysokich kwalifikacjach. W leczeniu wykorzystuje się: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (prądy małej i wielkiej częstotli­wości), hydroterapię (oddziaływanie wody na organizm), masaż i hipoterapię.
Dzieci objęte są opieką pedagogiczną przez cały tydzień w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Zajęcia te prowadzą doświadczeni w pracy z dziećmi chorymi na­uczyciele i wychowawcy. Program dydaktyczno-wychowawczy ma na celu stworze­nie małym pacjentom przyjaznego klimatu, który przyspiesza powrót do równowa­gi fizycznej i psychicznej. Wiele zajęć wykracza poza formy opieki charakterystycz­nej dla szpitali. Chore dzieci biorą udział w dyskotekach, ogniskach, zajęciach spor­towych, biwakach, wycieczkach itp. Mają możliwość wypowiedzenia się na łamach swojej gazetki „Nasza Ameryka". Tutaj odzyskują wiarę we własne siły, uczą się żyć w normalnym środowisku, do którego powrócą po pobycie w szpitalu.

Szpital posiada własną witrynę internetową >>