Przejdź do treści strony

Przebudowa ulic Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynku

W dniu 18.09.2019 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2019/B/339 o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulic Strażackiej i Staromiejskiej

w Olsztynku”  realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poprzednio Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi  1 503 734,27 zł, w tym 600 815,10 zł to kwota dofinansowania.

Ulice Staromiejska i Strażacka stanowią główny węzeł komunikacyjny na terenie gminy. Ulice te posiadają bardzo zdegradowaną nawierzchnię asfaltową. Systematyczne remonty cząstkowe narażają Gminę na coraz większe wydatki. W ramach przebudowy  wydzielono wyraźne pasy drogowe dla każdej z ulic.

Przy ulicy Staromiejskiej zlokalizowano zatokę autobusową ustalając jednoznaczny kierunek jazdy autobusów. Budowa zatoki autobusowej pozwoli uporządkować ruch

na tej ulicy, poprawi dostępność do przystanku komunikacji publicznej.

Przebudowa ulicy Strażackiej w Olsztynku pozwoli na lepsze skomunikowanie ulicy Jagiełły oraz miejscowości znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej 1425N (Jemiołowo, Kunki) z ośrodkami życia społecznego i kulturalnego znajdującymi się w Olsztynku. Zamierzona inwestycja korzystnie wpłynie na poprawę połączeń drogowych,

w szczególności tych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu.

Dnia 05.08.2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania .

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) – Lipowo Kurkowskie

W dniu 13.08.2020 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2020/A/149/107 o  dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) – Lipowo Kurkowskie”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Dróg, poprzednio Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 879 842,22 zł, w tym 1127305,00 zł to kwota dofinansowania.

Mieszkańcy od lat oczekują na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi, wpłynęłoby to znacząco na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się nią na co dzień.

Droga gminna  wymaga przebudowy nawierzchni poprzez: mechaniczne czyszczenie, frezowanie nierówności , skropienie emulsją, uzupełnienie ubytków masą wyrównawczą – wiążącą oraz ułożenie warstwy ścieralnej o grubości minimum 5cm. W zakres zadania wchodzi także utwardzenie obustronne poboczy kruszywem łamanym oraz utworzenie mijanek. Prace związane z odwodnieniem będą polegały na odmuleniu, wyczyszczeniu rowów, ich przebudowie oraz odmuleniu i oczyszczeniu istniejących przepustów.

Planuje się wykonanie progu zwalniającego wyspowego przed wjazdem do miejscowości oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości  na drodze dojazdowej oraz strefy tempo 30 po wjeździe do samej miejscowości Lipowo Kurkowskie.

Dnia 12.10.2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania .

 

„Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku”

W dniu 19 maja 2021 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2021/A/34/114 o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa  w Olsztynku”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 897 579,52 zł, w tym 771 769,94 zł to kwota dofinansowania.

Ulica Niepodległości (dawna Świerczewskiego) wraz z jej przedłużeniem – ul. Emila von Behringa jest jedną z głównych ulic przecinających miasto Olsztynek i łączy ul. Olsztyńską  z ul. Jana Pawła II (DK 58) i przejazdem kolejowym. Krzyżująca się z nimi ul. Mrongowiusza prowadzi do rynku miejskiego i ratusza, a w kierunku płn.-wsch. do ul. Daszyńskiego (DK 58). Wszystkie ulice objęte opracowaniem są drogami gminnymi. Istniejące skrzyżowanie to skrzyżowanie zwykłe o czterech wlotach z pierwszeństem przejazdu na kierunku ul. Behringa - ul. Niepodległości.

Ralizacja zadania: Trasy projektowanych ulic odpowiadają przebiegowi istniejącemu, z niewielkim przesunięciem osi w celu naprowadzenia wlotów na środek projektowanego ronda.Oś ulicy Niepodległości w planie składa się z odcinków prostych oraz łuku kołowego o promieniu R=50 m, na którym zastosowano poszerzenie pasów ruchu do szerokości 3,8 m. Oś ul. Mrongowiusza składa się z odcinków prostych oraz łuków kołowych o promieniach R=50÷100 m.

Na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Behringa z ul. Mrongowiusza  zaprojektowano mini rondo o średnicy  16,0 m. Składające  się z jezdni szerokości 5,0 m i wyspy środkowej średnicy Dz=6,0 m. Na trzech wlotach ronda, gdzie pozwalała na to szerokość pasa drogowego, zaprojektowano przejezdne wyspy dzielące szerokości 1,0 m i długości 6,0 – 8,0 m. W granicach opracowania zaprojektowano obustronne chodniki o szerokości 2,0-2,5 m. Ciągi piesze dowiązano do istniejących na dalszych odcinkach chodników. Chodniki będą miały nawierzchnię z kamiennych płyt chodnikowych. Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni projektowanych ulic zaprojektowano poprzez nadanie jezdni wymaganych spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych. Woda z powierzchni jezdni odprowadzana będzie do wpustów ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej.

Modernizacja drogi w Jemiołowie

W dniu 25 listopada 2021 roku Gmina Olsztynek zawarła umowę nr 28/2021/A/35/186 o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Jemiołowie”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 118 140,02 zł, w tym 536 996,26 zł to kwota dofinansowania.

Droga położona w północnej części wsi Jemiołowa, stanowi  dojazd do drogi powiatowej nr 1435N Pawłowo- Kunki-Olsztynek. Jej zadaniem jest obsługa przyległych do pasa drogowego nieruchomości zabudowanych zabudową siedliskową. Obsługa ta odbywa się poprzez istniejące zjazdy, które podlegać będą przebudowie w granicach pasa drogowego. Do przebudowy jest również infrastruktura techniczna - sieć telekomunikacyjna.

Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 539,0 mb.

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami, odwodnieniem oraz przebudową istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego.  Okrawężnikowana zostanie jezdnia oraz zjazdy w granicach pasa drogowego. Zaprojektowano dwa separatory koalescencyjne.

Dofinansowanie z budżetu państwa "Maluch+"

Dofinansowano z budżetu państwa "Poznaj Polskę"

Fundusz celowy koszty kształcenia mlodocianych pracowników

Fundusz celowy Laboratoria przyszłości