Przejdź do treści strony

WYNIKI I OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Olsztynka Zarządzeniem Nr 12/21 z dnia 3 marca 2021 r. opiniowała oferty złożone w I otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarty konkurs ofert ogłoszony został Zarządzeniem nr 13/21  Burmistrza  Olsztynka z dnia 1 lutego 2021 r.

Wyniki konkursu dostępne w załączniku.