Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej - obręb Ameryka gm. Olsztynek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Olsztynka zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych stawek oprocentowania oraz zarządzeniem Nr 64/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży działek, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej. Działka stanowi własność Gminy Olsztynek.

Lp.

Opis i położenie
nieruchomości

Numer działki

i księgi wieczystej

Powierzchnia działki w ha

Przeznaczenie

działki

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości

Cena nieruchomości

w zł

1.

 

 

 

Obręb Ameryka gm. Olsztynek

Kształt działki regularny, teren płaski. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci, gazowej i telekomunikacyjnej. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.

Działka porośnięta pojedynczymi drzewami
i zakrzaczeniami.

Dojazd do działki obywa się drogą asfaltową (zezwolenie na lokalizację zjazdu dostępne jest na stronie bip.olsztynek.pl oraz w siedzibie Urzędu).

Oznaczenie użytków:

RVI

2/67

księga wieczysta

OL1O/00075814/8

0,8899 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Ameryka (Uchwała XXIII-217/2020 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 24 września 2020 r.) działka 2/67 położona jest na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczonym na rysunku planu symbolem 2PU. 

 

Obciążeń

i zobowiązań na nieruchomości brak.

341.000,00 zł

(słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych)

Do ceny działki zostanie doliczony 23 %

podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2021 r. o godz. 1000w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową działkę przelewem lub gotówką w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku.

Termin wpłacenia wadium upływa  16 grudnia 2021 roku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

  • Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
    W przypadku wspólności ustawowej w tytule wadium na przetarg należy wpisać dane obojga małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagane jest okazanie aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocowanego. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ze sobą dokument tożsamości.
  • W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów tej ustawy.
  • Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  • W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym dniu i godzinie w kancelarii notarialnej, zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez zwrotu wadium

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. nr 16 (tel. 89 519 54 85).