Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej - obręb Lutek gm. Olsztynek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Olsztynka zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
z późn. zm.), uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych stawek oprocentowania oraz zarządzeniem Nr 39/21  Burmistrza Olsztynka z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży działek, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej.
Działka stanowi własność Gminy Olsztynek.

Lp.

Opis i położenie
nieruchomości

Numer działki

i księgi wieczystej

Powierzchnia działki w ha

Przeznaczenie

działki

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości

Cena nieruchomości

w zł

1.

 

 

 

Obręb Lutek gm. Olsztynek

Działka niezabudowana,
o regularnym, prostokątnym kształcie, położona na obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, bezpośrednio przy jeziorze Luteckim.

Teren działki pochyły
w stronę jeziora.

Dojazd do działki odbywa się przez drogę gminną gruntową utwardzoną.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Oznaczenie użytków: RIVa

28/5

księga wieczysta

OL1O/00109402/5

0,1265 ha

Dla działki numer 28/5 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek.

Zgodnie ze Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek (Uchwała XXXII-291/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 17.08.2021 r.) nieruchomość położona jest na terenie zabudowy rekreacyjnej.

Na działkę tę została wydana decyzja

Nr 42/2020 o warunkach zabudowy
z dnia 11.05.2020 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej

na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Obciążeń i zobowiązań na nieruchomości brak.

100.000,00 zł

(słownie: sto tysięcy złotych)

Do ceny działki zostanie doliczony

23 % podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 1500w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową działkę przelewem lub gotówką w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku.

Termin wpłacenia wadium upływa 8 czerwca 2022 roku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

  • Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
    W przypadku wspólności ustawowej w tytule wadium na przetarg należy wpisać dane obojga małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagane jest okazanie aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocowanego. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ze sobą dokument tożsamości.
  • W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów tej ustawy.
  • Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  • W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym dniu i godzinie w kancelarii notarialnej, zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez zwrotu wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. nr 16 (tel. 89 519 54 85).