Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ

BURMISTRZ OLSZTYNKA zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych stawek oprocentowania oraz zarządzeniem Nr 51/15 Burmistrza Olsztynka z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży gruntu, ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej numerem 4/12 o pow. 0,0882 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Olsztynka. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek. Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomość księgę wieczystą OL1O/00087362/1.

Przeznaczenie działki: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN.

Opis działki: Działka jest niezabudowana, w kształcie kwadratu. Położona jest przy drodze gminnej gruntowej nieurządzonej. Teren działki jest płaski. Działka porośnięta jest   trawą i młodymi drzewami.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę56.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 2 grudnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Przetarg odbędzie się dnia 6 grudnia 2019 r. o godz. 945

w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Wpłacone wadium przez osoby, które wygrają przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej, zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez zwrotu wadium. Podpisanie umowy notarialnej przewiduje się w dniach 30 lub 31 grudnia 2019 r.

Obciążenia i zobowiązania: Obciążeń i zobowiązań na nieruchomości brak.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wpłacić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagane jest okazanie aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocowanego. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ze sobą dokument tożsamości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów tej ustawy.

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. nr 16 (tel. 89 519 54 85).