Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

Rada Nadzorcza

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

 

– ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

 

I.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące warunki formalne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. posiada wykształcenie wyższe,
 5. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 6. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 7. posiada wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,
 8. posiada wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania spółek handlowych,
 9. nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego wynikających z odrębnych przepisów,
 10. nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II.

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy ocenie danego kandydata:

 1. doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
 2. znajomość języków obcych na poziomie dobrym (preferowane: angielski lub niemiecki),
 3. doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji (w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej),
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi,
 6. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

 

III.

Na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

nie może być powołana osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
  na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
  na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 6. jej powołanie w skład zarządu Spółki naruszałoby przewidziane odrębnymi przepisami ograniczenia lub zakazy zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
  w spółkach handlowych.

 

IV.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. kwestionariusz osobowy – stanowiący załącznik nr 1,
 2. pisemne oświadczenie według wzoru – stanowiącego załącznik nr 2,
 3. kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu wymagań określonych w konkursie (zawartych w pkt. I – III),
 4. CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz
  z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku w celu rekrutacji zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",
 5. list motywacyjny,
 6. informację o odbytych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i zdobytych uprawnieniach,
 7. odpowiednio – oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 19 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy wyłącznie kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zakwalifikowanych do fazy właściwej konkursu - etap II,
 8. wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przez dniem ogłoszenia konkursu – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do fazy właściwej konkursu - etap II,
 9. pisemne oświadczenie o następującej treści: Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach
  lub kopiach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

Uwaga:

Dokumenty aplikacyjne: CV/kwestionariusz osobowy winien zawierać adres do korespondencji
i e-mail oraz nr telefonu, oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

V.

 1. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki: ul. Rynek 1, 11-015 Olsztynek – w terminie do dnia 21 lipca 2021 r., do godz. 14:30.
 2. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia
  do siedziby Spółki – tj. do dnia 21 lipca 2021 r., do godz. 14:30.
 3. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs
  na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku
  – nie otwierać”.
 4. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Spółki po terminie do składania zgłoszeń
  lub zawierają niekompletne dokumenty, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VI.

 1. Informacje o Spółce, niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, niezbędne
  do przygotowania się kandydata do fazy właściwej konkursu – etap II, kandydat może uzyskać do dnia upływu terminu do składnia zgłoszeń w siedzibie Spółki (ul. Rynek 1, 11-015 Olsztynek).
 2. Informacje, o których mowa w ust. 5 udzielane są kandydatowi na jego pisemny wniosek,
  w siedzibie Spółki, po podpisaniu stosownego oświadczenia o zachowaniu w poufności pozyskanych informacji.
 3. Podstawowe informacje o Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku można uzyskać na stronie internetowej Spółki: tbsolsztynek.ovh.
 4. Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zapoznać się w siedzibie Spółki z:
 1. aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki,
 2. umową Spółki,
 3. sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy.

 

VII.

 1. Otwarcia zgłoszeń kandydatów Rada Nadzorcza dokona w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 9:00.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach. W I etapie obejmującym fazę wstępną Rada Nadzorcza dokona oceny formalnej złożonych ofert. Faza wstępna konkursu odbywa się bez udziału kandydatów i polega na weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych. W przypadku wątpliwości Rada Nadzorcza może wystąpić do kandydata
  o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.

Oferenci, którzy spełnią wymagane kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu
– zwanego fazą właściwą obejmującą rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony na co najmniej 3 dni robocze przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany
w CV lub kwestionariuszu osobowym kandydata przez osobę upoważnioną przez Radę Nadzorczą. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu
i terminie oznacza jego rezygnacje z udziału w dalszym postępowaniu.

 1. Faza właściwa – etap II obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji
  i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników konkursu.
 2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona w siedzibie Spółki
  (lub innym wyznaczonym przez Radę Nadzorczą miejscu), Rada Nadzorcza dokona oceny kwalifikacji, wiedzy, a także predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki, a w szczególności:
 1. znajomości dotyczącej działalności i zakresu usług świadczonych przez Spółkę,
 2. znajomości zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 4. kwalifikacji kandydatów pod kątem posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego, przydatnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 5. umiejętności prezentacji, posiadania koncepcji zarządzania Spółką, wizji jej dalszego rozwoju, a w tym w szczególności wizji jej funkcjonowania w perspektywie najbliższych trzech lat,
 6. oczekiwania kandydata wobec Spółki (w szczególności wysokość wynagrodzenia).
 1. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może zażądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
 2. Ocena wiedzy i predyspozycji kandydata, koncepcji zarządzania Spółką oraz kwalifikacji
  i doświadczenia zawodowego będzie dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej, który dokona oceny każdej kandydatury w skali punktowej od 1 do 10.
 3. Po dokonaniu oceny kandydatów przeprowadzonej w toku rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza sporządzi listę składającą się z maksymalnie trzech kandydatów i wystąpi
  do Burmistrza Olsztynka o wydanie opinii o kandydatach, celem uzyskania stosownej rekomendacji.
 4. Informacja o wynikach konkursu z podaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę w procedurze kwalifikacyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
 5. Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.
 6. Koszty uzyskania stosownych dokumentów ponosi kandydat.
 7. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich celowych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania
  (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego kandydata zaświadczenia lekarskiego
  o stanie zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu).
 8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydata.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku

Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH