Strona Olsztynka

zaawansowane
Menu
baner BIP
baner Olsztynecki Budżet Obywatelski
baner Projekty Unijne
baner Olsztynek na facebook-u
baner Kanał Gminy Olsztynek na YouTube
baner Dziennik Ustaw / Monitor Polski
baner http://olsztynek.e-mapa.net/
baner Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń
baner Miejski Dom Kultury
baner Elektroniczna Skrzynka Podawcza
baner 100 lat Skansenu w Olsztynku
baner
stat4u
Azbest
Wprowadzono: 26-01-2016  Promocja Gminy

Informacja o dotacji na usuwanie azbestu.

 Burmistrz Olsztynka informuje, że Gmina Olsztynek stara się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Program obejmuje usuwanie azbestu, w następującym zakresie:

  • demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
  • unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

W przypadku otrzymania dotacji Gmina Olsztynek, całe uzyskane środki przeznaczy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz Skarb Państwa.

 Warunki dofinansowania

W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie – w formie dotacji.

Pozostałe 15% wnioskodawca musi pokryć z własnych środków finansowych.

Jednorazowo można się starać o dofinansowanie na usuniecie i zutylizowanie nie więcej niż 5 ton wyrobów zawierających azbest.

Wszyscy zainteresowani dofinansowaniem muszą złożyć wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami do tutejszego Urzędu.

W przypadku uzyskania przez Gminę Olsztynek środków finansowych, wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia – liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Z osobami, które zakwalifikują się do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu w roku 2016, Gmina Olsztynek podpisze stosowne umowy, na postawie których zadanie zostanie rozliczone.

 Termin naboru wniosków o dofinansowanie

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku (pokój 18 Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego) w terminie do dnia 04 marca 2016 r. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kryteria wyboru

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj,

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest – akt notarialny,
  • zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
  • mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500,
  • wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostę,
  • oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Olsztyńskiego,
  • informację o wyrobach zawierających azbest oraz oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

 Uwaga

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych.

 Gmina Olsztynek wybierze wykonawcę zadania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku – do 30 000 euro (zarządzenie Burmistrz Olsztynka z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr 42/2014).

Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olsztynku (Zakładka AZBEST) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w pokoju 18 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

 Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Olsztynku, pokój 18 lub pod numerem telefonu: (89) 5 19 54 75.

Załączniki do pobrania

ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
grafika
Wprowadzono: 25-01-2018  Promocja Gminy
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 19-09-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 83