Strona Olsztynka

Badania polegające na ocenie wpływu planowanej budowy fermy drobiu w miejscowości Platyny na środowisko przyrodnicze
Dodano: 07-12-2017 | Justyna Balicka | wyświetleń: 874
grafika

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Burmistrz Olsztynka  infor­muje, że reali­za­cja zada­nia pn. „Badania polegające na ocenie wpływu planowanej budowy fermy drobiu w miejscowości Platyny na środowisko przyrodnicze” jest doto­wana na pod­sta­wie umowy nr 00160/17/14094/OP-WB/D z dnia 25.05.2017 r. zawar­tej z Woje­wódz­kim Fun­du­szem Ochrony Środo­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Olsztynie.

Łączna wartość zadania to 45 000,00 zł. WFOŚiGW w Olsztynie przyznał Gminie Olsztynek dotację do kwoty 8 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące ekspertyzy:

  1. Uwarunkowania hydrologiczno -zlewniowe eutrofizacji Jeziora Czarnego (gm. Olsztynek) i górnego odcinka Drwęcy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej
    i planowanej antropopresji.
  2. Waloryzacja i inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena istotności oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 29-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 65